Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

MR en GMR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. U vindt dit reglement op de site van de scholen.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. In MR-vergaderingen worden schoolspecifieke zaken besproken. Wanneer een MR-lid aftreedt en niet herkiesbaar is kiezen de ouders (wanneer het een vacature in de oudergeleding betreft) of het team (wanneer het een vacature in de personeels-geleding betreft) een nieuw lid.

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Hucht scholen. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR.