Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. U vindt dit reglement op de site van de scholen.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. In MR-vergaderingen worden schoolspecifieke zaken besproken. Wanneer een MR-lid aftreedt en niet herkiesbaar is kiezen de ouders (wanneer het een vacature in de oudergeleding betreft) of het team (wanneer het een vacature in de personeels-geleding betreft) een nieuw lid.

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Hucht scholen. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR.

Verslagen en notulen van de GMR

Schooljaar ’23/’24

Notulen GMR – 5 maart 2024

Notulen GMR – 12 december 2023

Notulen GMR – 7 november 2023

Schooljaar ’22/’23

Download notulen GMR 9 mei 2023
Download notulen GMR 14 februari 2023
Download notulen GMR 13 december 2022
Download notulen GMR 11 oktober 2022

Jaarverslagen

Download Jaarverslag GMR 2021/2022
Download Jaarverslag GMR 2020/2021