Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Privacy – samenvatting

Op onze school gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de Stichting Van der Huchtscholen. Dit reglement is opgesteld in overleg met en instemming van de (G)MR.

Leerlinggegevens

Wij verzamelen, bewaren, bewerken en gebruiken persoonlijke gegevens van onze leerlingen. De meeste van die gegevens ontvangen wij van ouders. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzonderheden geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zowel medische gegevens als onderwijskundige gegevens.

Deze gegevens worden opgeslagen in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd. Toegang is beperkt tot medewerkers van onze school.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.

U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens feitelijk niet kloppen, kan de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur.

Schoolaccount leerlingen

Elke leerling heeft een Van der Hucht schoolaccount om in te loggen op onze digitale schoolomgeving. Op deze manier hebben de leerlingen snel en makkelijk toegang tot diverse  educatieve software. Bijvoorbeeld de oefensoftware van de rekenmethode.

Binnen de leeromgeving maken de leerlingen ook gebruik van de ‘G-suite for Education’ toepassingen. Onze leerlingen leren werken met Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Formulieren. Zij kunnen in Google Drive bestanden delen of er gelijktijdig in samenwerken. Ook Google Classroom wordt in sommige gevallen door leerkrachten ingezet.

In de onderbouw loggen leerlingen in op onze digitale schoolomgeving via een plaatje, zonder dat ze daar hun (persoonlijke) inloggegevens voor nodig hebben. In de bovenbouw beheren de leerlingen hun inloggegevens zelf. Zij kunnen, indien nodig, ook thuis op hun leeromgeving  inloggen. Dit gebeurt nog niet op elke school. Overigens kunnen leerlingen thuis geen methodegebonden software gebruiken. Wel kunnen zij gebruik maken van de G-suite for Education toepassingen. Ze kunnen bijvoorbeeld een werkstuk afmaken in Documenten of thuis een spreekbeurt voorbereiden en daarbij gebruik maken van Presentaties.

De mailfunctie van G-suite for Education is uitgeschakeld. Om te communiceren kunnen de leerlingen gebruik maken van Drive, een prikbord en Google Classroom.

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij regelmatig gebruik van digitale leermiddelen. Als daar een leerlinggebonden account voor nodig is, gebruiken we niet de volledige voor- en achternaam van een leerling maar bijvoorbeeld alleen de voornaam of (vooruitlopend op wetgeving op dit gebied en indien mogelijk) een onherleidbare fictieve naam.  

Al onze leveranciers van digitale leermiddelen zijn aangesloten bij het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0′.  Meer informatie over het convenant, en de afspraken die daarin zijn vastgelegd om de privacy van leerlingen te waarborgen, staan in ons schooldocument ‘Verwerkingsovereenkomst met leveranciers’.

Foto’s, video-opnames, internet en sociale media

Op onze website en via sociale kanalen plaatsen we regelmatig foto’s en filmpjes waarop leerlingen te zien zijn. De privacy-regels wat betreft beeldmateriaal op onze eigen website, zijn vastgelegd in het ‘protocol website en weblog’. Daarin staat onder meer dat we ons beperken in het aantal te publiceren foto’s, bijvoorbeeld geen leerlingen in zwemkleding publiceren en dat we in bij- of onderschriften nooit de (volledige) namen noemen van de kinderen die in beeld zijn.

Voor het gebruik van internet en van sociale media door onze leerlingen en medewerkers hebben wij afspraken vastgelegd in het ‘protocol gebruik van internet en sociale media’.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen wordt toestemming gevraagd op het moment dat u uw kind aanmeldt op onze school. Ouders worden ook jaarlijks bij de start van elk schooljaar gevraagd via de Parro app per kind hun voorkeur aan te geven of aan te passen. Conform ons protocol ’toestemming gebruik van beeldmateriaal’. Tussendoor kan dat ook indien u dat tevens aangeeft bij de directeur zodat het team geïnformeerd kan worden. Leerlingen kunnen ook zelf bezwaar maken als ze de plaatsing van een foto vervelend vinden.

Voor eigen, vaak educatief gebruik, maken leerkrachten of stagiaires soms ook foto’s en video-opnames. Deze opnames worden niet verspreid of gebruikt in een andere context.

Onder schooltijd is het voor leerlingen of derden niet toegestaan foto- of video-opnamen te maken met bijvoorbeeld een mobiele telefoon tenzij dit onderdeel uitmaakt van een lesopdracht. Ook ouders wordt gevraagd zeer terughoudend te zijn bij het maken van foto’s en video’s. Publicatie van foto’s door ouders of leerlingen is niet toegestaan. Dit verloopt via de school. Graag verwijzen wij hiervoor naar ons website/weblog protocol.

Voor overige vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directeur.