Stichting van der Huchtscholen

Paulus Potterstraat 13-15, 3761AT Soest | 035 – 60 37 664

Protocol website/weblog

Protocol website en weblog

Met dit protocol willen wij ouders en medewerkers informeren hoe wij omgaan met het plaatsen van informatie op de websites en de weblogs van onze 3 scholen.

Inleiding

Het ontwerp van elke website is gemaakt in samenwerking met een specialist op het gebied van communicatie en online marketing. Het continue proces van verbetering, uitbreiding en aanpassing van de websites is in handen van onze bovenschoolse ICT-coördinator, in samenwerking met de webbouwer.

Met elke website en weblog willen we informatie verstrekken over onze scholen. We richten ons hierbij zowel op degenen die reeds bekend zijn met de scholen, als op andere belangstellende ouders, collega’s of geïnteresseerden.

De informatie bestaat onder andere uit een beschrijving van de identiteit van de school, onze visie en missie, de leergebieden, de activiteiten die de school ontplooit, de samenstelling van het team, de rol van ouders in de school en uiteraard de schoolgids van de school.

Op onze weblogs is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.

Verantwoording

Elke website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de schoolgids en het schoolplan van de school, alsmede geldende afspraken en protocollen. Deze informatie heeft de instemming van de medezeggenschapsraad.

Nieuwe informatie wordt op de website van de school geplaatst door de daarvoor aangewezen personen.

Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de interactieve weblog van de site willen plaatsen, kunnen dit aanleveren via de weblog. Alle berichten worden pas gepubliceerd na goedkeuring door de redactie. De redactie van de weblog is in handen van een leerkracht en de webmaster.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school.

Privacy

Ten aanzien van privacy hanteren wij de volgende spelregels:

  • Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen, die bij de school zijn betrokken,  wordt nooit meer gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.
  • Bij publicatie over / van leerlingen wordt alleen voornaam en groep vermeld.
  • Op onze weblogs worden o.a. foto’s geplaatst. De foto en/of het onderschrift zijn nooit herleidbaar naar persoonlijke informatie van leerlingen.
  • Er worden geen ‘tags’ gebruikt bij foto’s.
  • De inhoud van de website wordt niet geïndexeerd waardoor de berichten moeilijker gevonden worden door zoekmachines.
  • Weblog- en actuele berichten worden niet gearchiveerd maar na elk schooljaar verwijderd.

Om met bovenstaande spelregels rekening te kunnen houden, mogen foto’s gemaakt op school of tijdens buitenschoolse activiteiten, alleen gepubliceerd worden via school.

Wanneer ouders, ondanks toepassing van bovenstaande spelregels, bezwaar hebben tegen publicatie van werk gemaakt door hun kinderen en/of foto’s van hun kinderen kunnen zij dat kenbaar maken bij de directie. Conform ons protocol “toestemming gebruik van beeldmateriaal”. 

We kunnen niet garanderen dat dit, ondanks onze inspanningen, nooit gebeurt. Betrokkenen kunnen hun bezwaar kenbaar maken. De webmaster zal de informatie / het beeldmateriaal dan verwijderen.

Sociale media

De school kan voor marketing- en PR-doeleinden gebruik maken van sociale media zoals Twitter en Facebook. Ook bij het plaatsen van berichten op sociale media door de school gelden de hierboven genoemde regels.